Polityka Prywatności i Polityka plików Cookie na stronie dealerbooster.pro

Definicje:

Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Operator Serwisu – Podmiot utrzymujący i zarządzający Serwisem. Operatorem Serwisu jest spółka Sirocco Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, NIP: 5213478053

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – Strona internetowa działająca pod adresem www.dealerbooster.pro

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres e-mail.
 3. Nazwa firmy.
 4. Numer telefonu.
 5. Adres strony internetowej.
 6. Inne, nieobowiązkowe dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

Cele i podstawa przetwarzania, retencja danych

Dane przetwarzane są:

 1. Na podstawie dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego przez Osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a RODO).
 2. Na podstawie jednorazowej zgody na kontakt wyrażonej w sposób inny niż wskazany w pkt 1 powyżej (art. 6 ust.1 a RODO).
 3. W uzasadnionym interesie Operatora Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO

Celem przetwarzania jest:

 1. Kontakt z Użytkownikiem, który użył formularza kontaktowego.
 2. Działania analityczne i statystyczne.
 3. Udostępnienie Użytkownikowi wersji demonstracyjnej Serwisu.

Okres przetwarzania danych:

Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania określonego powyżej celu przetwarzania, a następnie przez okres potrzebny do usunięcia danych, nie dłużej niż 3 miesiące od ostatniego kontaktu Użytkownika z Operatorem Serwisu. Okres ten może ulec zmianie na wniosek Użytkownika, lub w wyniku nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem Serwisu.
Niezależnie od powyższego, możemy też przechowywać Dane Osobowe Użytkowników do innych celów, dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie w szczególności do celów związanych z obroną roszczeń prawnych.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Danych Osobowych Użytkowników z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy prawa polskiego lub europejskiego. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom współpracującym z Operatorem Serwisu, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy i rozwiązania informatyczne związane z Serwisem lub doradcy prawni Operatora Serwisu, gdy okaże się to niezbędne w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych.

Ponadto możemy ujawniać dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, w szczególności w związku z jakimkolwiek postępowaniem prowadzonym przez organy administracji rządowej lub samorządowej, a także gdy jest to niezbędne lub stosowne w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie lub stracie finansowej, lub też w związku z badaniem sprawy podejrzewanego lub faktycznego działania niezgodnego z prawem.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Kontaktując się z nami na wskazany mail masz prawo:

 1. do Uzyskania informacji o Twoich przetwarzanych Danych Osobowych (art. 15 RODO),
 2. do korekty lub aktualizacji Twoich Danych Osobowych (art. 17 RODO),
 3. do usunięcia Twoich Danych Osobowych (art. 17 RODO)
 4. do ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych (art. 18 RODO),
 5. do przeniesienia Twoich Danych Osobowych (art. 20 RODO),
 6. do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (art. 77 RODO),
 7. do odwołania zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
 8. o sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem adresu support@siroccomobile.com

Pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy składać na adres support@siroccomobile.com wpisując w temacie “Dane osobowe: Kontakt WWW”.

Korzystanie z funkcji chatu

Udostępniamy w Serwisie komunikator Chat HubSpot dostarczany przez HubSpot Inc. Z siedzibą w Cambridge, USA (dalej: Komunikator). Korzystanie z Komunikatora przez Użytkowników jest dobrowolne i bezpłatne. Komunikator funkcjonuje w oparciu o regulamin dostępny na stornie https://legal.hubspot.com/legal-stuff (dalej: Regulamin). Przed skorzystaniem z Komunikatora Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności HubSpot Inc. dostępną pod adresem: https://legal.hubspot.com/privacy-policy?hubs_content=www.hubspot.com/&hubs_content-cta=Privacy%20Policy

Wyświetlanie filmów promocyjnych dostępnych


Serwis YouTube

 1. Dostępne w Serwisie filmy promocyjne są umieszczone na portalu YouTube. Uruchamiając taki materiał, wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych zgodnie z Polityką Prywatności Google.
 2. Polityka ta jest dostępna pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

Narzędzie analityczne Microsoft Clarity

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Regulamin Cookies

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookie

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje Cookies:

 • niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewniają stabilność jego funkcjonowania,
 • statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje Użytkowników, analizować zachowanie w Serwisie – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika,
 • marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji Użytkownika, oraz pomagają prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowe – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika.

Czas przechowywania plików Cookie

W zakresie czasu przechowywania Cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje Cookies– sesyjne i stałe. Przechowywane są one zgodnie z poniższymi informacjami:

 • Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
 • Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.


Modyfikowanie ustawień plików Cookie

 1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę Cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu Cookies w Urządzeniu.
 2. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
 3. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Dla ułatwienia poniżej wskazujemy instrukcje na temat sposobu wyłącznie Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach: